X
 
 
Hamnen vid Lilla Hammars by

Direkt öster om den gamla kyrkbacken, nr 7 på kartan, och norr om Kungsgården, nr 6, bildar Foteviken en liten vik in i Lilla Hammars näs. Här har troligtvis hamnbassängen i vikingatidens Fotevik legat. Mellan punkterna 3 och 4 finns en mindre holme, ej medtagen på kartan, som omotiverat ligger mitt i den med bottensand täckta Foteviken. För att denna holme överhuvud taget ska kunna existera fordras att här finns stenar eller träverk som binder sanden. Holmen bildar en perfekt grund för en inre försvarsanläggning av hamnen.

Från sten- och träspärren vid nr 1 går en lite djupare ränna direkt utmed Hammarsnäs östra strand. Detta är den enda tänkbara färdleden för de forna vikingaskeppen. Under infarten har det varit omöjligt att föra segel. Skeppen måste ha förts fram med åror. Det tar ca en timme att från spärren roende nå in till hamnbassängen. Under hela denna tid tvingas man ligga på ett sådant kort avstånd från stranden att skeppen lätt kan bli mål för bågskyttar på land. Hamnläget är således perfekt till försvar. Lilla Hammarsnäs skyddar dessutom effektivt för de hårda höst- och vinterstormar som nästan uteslutande kommer från väster.

Djuprännan genom Foteviken är en fortsättning på den bäck, eller å, som från vikens södra delar - spetsen till höger på bilden nedan - har haft sin sträckning förbi Stora Hammars kyrkby och som avvattnat en större mosse. Detta vattendrag är idag utdikat och vattenflödet denna väg ut i Foteviken har blivit till en liten bäck. Härigenom har också den gamla åfåran ute i Foteviken slammat igen. Förr måste denna inseglingsränna ha varit betydligt djupare än i dag. Rännan passera öster om den lilla holmen.


Flygbild över Foteviken, sedd från söder. I mitten av Foteviken ses den låga holmen
som kan vara en rest efter ett inre försvar av hamnbassängen.

 

Kartan kräver att Javascript är aktivt i din webbläsare för att visas.